Проекти за озеленяване

Ландшафтно проектиране

Изготвянето на проект за озеленяване преминава през няколко няколко важни етапа. Необходимо е да се изготви подробен проект за ландшафтен дизайн, чиито раздели точно да отчитат всички желания на клиента, да изберат подходящите материали и да определят най-ефективния начин на действие. Преди да пристъпим към проектния процес , сме длъжни да се запознаем  с особеностите на обекта – релеф , осветенност , състав на почвата , налични водоизточници , съществуваща растителност и др. Въз основа на получената информация ,  разработваме  идейно предложение –  предварителен проект  в който е представено  композиционното решение . След съгласуването му  с възложителя  , преминаваме към изготвянето на проектната документация . Тя включва : Идеен проект ; Проект за вертикално планиране ; Дендрологичен проект ; Посадъчен чертеж ; Триизмерни визуализации ; Схема на осветлението ;  Архитектурни детайли ( беседки , перголи , водни площи и др.)

ИДЕЕН ПРОЕКТ
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
3Д ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Етапи при проектирането:

  • Подготвителният етап на работа започва с посещение и оглед на обекта от специалист и изготвянето на техническите спецификации;
  • Следва извършване на необходимия набор от проучвания (топографско заснемане, фотографска фиксация на съществуващи зелени площи,  характерни черти на релефа.;
  • При необходимост се извършва анализ на почвата, определя се нейният физикохимичен състав, устойчивост на натоварване, процент на влага и други физични параметри.
  • Изготвяне на общия план на обекта, разделен на функционални зони (зони за отдих, площи за засаждане, градински пътеки и др.);
  • Разработва се списък с проектни решения;
  • Изготвяне на няколко варианта в ескизен вид, сред които клиентът избира този, който най-добре отговаря на неговите предпочитания;
  • Изработка на триизмерна визуализация на обекта, по предварително съгласуван проект;
  • Изготвя се работна документация – , схеми за полагане на инженерни комуникации, планове за земни работи. Специалистите  ландшафтни архитекти от Гарленд ЕООД винаги са готови да предоставят изчерпателни съвети,както  и да отговорят на всички въпроси относно етапите на проектиране.
Телефон за връзка :

0896090200

0899896360

Имейл :

office@gradini.bg

Нашият адрес :

Гр. София, кв. Драгалевци ; Бул. Черни връх 230